Husorden

Revideret 24. april 1997; 17. april 2018

Affald opdeles i flere grupper:

Vi har containere i skraldehusene til husholdningsaffald.

Brandbart affald anbringes i storskraldscontaineren.

Andre affaldsgrupper, som vi ikke har faciliteter til, skal andelshaver fjerne for egen regning.

Tøj må kun tørres på de dertil indrettede tørrepladser og tørrelofter. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller altaner. Tøj, som ophænges på tørrelofter, må ikke dryppe på gulvet. Tørrerum skal afleveres i rengjort stand. Alle vinduer i lofts- og kælderrum skal altid holdes lukkede.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.  Brug af boremaskine og andet støjende værktøj er ikke tilladt efter klokken 20.

Navneskilt på hoved- og køkkendør skal være fastskruede, der må kun være et skilt på hver dør. Klæbemærker er ikke tilladt, undtaget er dog P&T’s og politiets mærker. Fodtøj, paraplyer og regntøj må ikke henlægge på trapperne. Cykler, barne- og legevogne må ikke henstilles på trapperne, indgangspartier mellem haver, på gange og i port. Dette gælder også byggematerialer, affald med mere.

Musik og underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere. Naboerne bør informeres før større fester. Brug opslagstavler på hovedtrapperne eller kontakt beboerne personligt i jeres opgang.

Andelshavere med have skal til enhver tid vedligeholde disse som prydhaver. Træer og buske må ikke overstige en højde af 2 ½ m. Hyld, elm, pil, poppel og rønnebær må ikke plantes i haverne.

Motorkøretøjer er ikke tilladt i gården, dog må motorcykler parkeres ved indkørslerne, når disse er sat vel ud til siden med plade under støttefoden. Det er strengt forbudt at starte motoren og køre i gården.

Man må ikke lege eller støje på trapper og gange. Boldspil er kun tilladt i boldburet, og skal slutte senest i vinterperioden klokken 20, i sommerperioden klokken 21. Andelshavere skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller besøgende ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.

Der må ikke holdes HUND. Der må holdes maksimalt to indekatte pr lejlighed. Kattene skal registreres hos bestyrelsen. Der skal ansøges om tilladelse til at have hund eller kat på ferie. Tilladelsen skal indhentes hos bestyrelsen og kan gives for maksimalt to uger. Hunde og katte må ikke luftes i gården. Dyr må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Andelshaveren er ansvarlig for al skade, som dennes husstand, gæster og håndværkere måtte forvolde på ejendommen, inventar, udstyr og installationer.