Brandsikring

Brandsikring af beboelsesbygninger

Loven siger:

I bekendtgørelsen om brandsikring af beboelsesbygninger, fremgår det af § 9 (se boksen nedenfor på denne side), at:

En ejendoms adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange samt adgang hertil ikke må indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel.

Arealerne, trapperne og gangene med videre skal holdes ryddelige.

De må ikke anvendes til henstilling af biler, cykler eller barnevogne med videre eller til oplagring af varer eller affald, der kan fremme en brands udbredelse eller hindre hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

I Vanløsegaard betyder det:

At der ikke må placeres hverken cykler, barnevogne eller noget som helst andet i indgangspartierne mellem haverne, på Kaløvej og Høgholtvej, da disse områder er flugtveje.

At gårdmanden derfor uden varsel kan fjerne eventuelle effekter som er placeret i dette område.

Den relevante paragraf 9:

Bekendtgørelse nr 184 af 06/05/1983 om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere:

Ordensforskrifter m.m.

§ 9. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og ganfe hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.>

Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde.

Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved beboerskifte.

Stk. 4. Ejeren skal ved opslag el.lign. gøre beboerne bekendt med ordensforskrifternes sigte og indhold.

Stk. 5. Forskrifterne i stk. 1-4 gælder ikke for bygninger med kun 3 boligenheder, hvor øverste gulv ligger højst 7,5 m over terræn.

 


 

TrygFonden har produceret en række film om brandsikkerhed: